přejít na obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Zápis do mateřské školy proběhne v termínu 2. května 2024, od 8:00 do 16:00 a 3. května 2024 od 8:00 do 14:00.

Než se dostavíte k zápisu, prosím, pozorně si prostudujte níže uvedené materiály:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKÝM OBVODEM MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Jednotná forma zápisů na školní rok 2024/2025 probíhá přes portál předškolního vzdělávání https://ms.ostrava.cz/Zápisy do MŠ se budou konat v jednotném termínu.

VYZVEDNUTÍ ŽÁDOSTI - OD 19. 4. 2024

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si předvyplníte na Portálu předškolního vzdělávání https://ms.ostrava.cz/, uložíte na svůj počítač a vytisknete včetně Dokladu o očkování
 • V případě vašeho souhlasu s předregistrací žádosti bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo pro naši MŠ.
 • Doklad o očkování je nutné do termínu zápisu potvrdit praktickým lékařem pro děti a dorost.
 • V nezbytných případech si lze žádost vyzvednout rovněž v prostorách MŠ po předchozí telefonické domluvě.
 • Kritéria přijetí do jednotlivých MŠ a předpokládané kapacity jsou uvedeny v Katalogu MŠ. Kritéria přijetí do naší MŠ najeznete v příloze.

ZÁPIS - 2. 5. - 3.5. 2024

Zápisy na MŠ Moravská Ostrava a Přívoz se budou konat v jednotném termínu na všech MŠ. 

Doklady k zápisu

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (viz. Portál předškolního vzdělávání https://ms.ostrava.cz/booking/)
 • Doklad o očkování (viz. Portál předškolního vzdělávání https://ms.ostrava.cz/info/). Součástí tiskopisu je i Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí
 • Kopie rodného listu dítěte 
 • V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte 
 • Občanský průkaz zákonného zástupce

Přílohy žádosti je možno doložit formou prosté kopie (sken). Mateřská škola je oprávněna si originály nebo ověřenou kopii dokumentů vyžádat v rámci správního řízení.

Možnosti doručení žádosti

 • do datové schránky mateřské školy (žádost musí být podána v den zápisu od 2. 5. do 3.5.2024, není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (žádost musí být podána v den zápisu dne 2.5. - 3.5.2024) na emailovou adresu MŠ strelakova.ms@zs-ostrcil.cz 
 • poštou (rozhodné datum je datum podání na razítku pošty)
 • vhozením do poštovní schránky mateřské školy (v den zápisu v provozní době příslušné MŠ)
 • osobním podáním do rukou ředitelky nebo určeného zaměstnance MŠ v den zápisu od 2. května 2024, od 8:00 do 16:00 a 3. května 2024 od 8:00 do 14:00.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce doložit podepsaný originál žádosti, a to do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. Hodina podání či pořadí registračních čísel nemají vliv na přijetí dítěte do MŠ.

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním formou seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách mateřské školy a ve vitríně před budovou mateřské školy. Stav žádosti lze ověřit také na Portále předškolního vzdělávání SMO. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitel/ka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění), a to 24. 5. 2024 od 10:00 do 13:00 hodin.

 

Mgr. Hana Střeláková

Zástupkyně ředitelky pro MŠ