přejít na obsah

Naše MŠ bude o prázdninách v provozu od 1.8.2023 do 11.8.2023

ZÁPIS NA PRÁZDNINIVÝ PROVOZ 2023

K zápisu na prázdninový provoz do náhradních MŠ budete potřebovat vyplněnou a naší mateřskou školou potvrzenou ŽÁDOST O PŘIJETÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ (pro každou MŠ zvlášť pokud budete zapisovat dítě na více termínů). Formulář bude k dispozici na vyžádání v kanceláři mateřské školy nebo ke stažení na webových stránkách školy.

Žádost o přijetí na prázdninový provoz si prosím v MŠ nechte potvrdit a doplnit o kopii vyjádření lékaře VČAS – před termínem zápisu (tj. před 10.05.2023).
UPOZORŇUJEME, že v samotný den zápisu na prázdninový provoz nebude možné Vaše požadavky vyřizovat!!

POZOR – na prázdninový provoz v naší mateřské škole (tedy Vaší kmenové) žádnou žádost NEPODÁVÁTE!!! Pouze upřesňujte, zda bude Vaše dítě v době prázdninového provozu školy přítomné – viz seznam, požadavky na prázdninový provoz, který budou evidovat paní učitelky na třídě.

Průběh zápisu do náhradních MŠ:
Mateřské školy v rámci zápisu na dobu určitou (prázdninový provoz) přijímají děti zapsané v mateřských školách městské obvodu MOaP pouze do počtu volných míst, a to s ohledem na znění § 34 odst. 11 školského zákona (ředitel mateřské školy je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí). V případě, že by počet podaných ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou (dále jen žádost) překročil nejvyšší povolený počet dětí, postupuje se dále dle vnitřní směrnice Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou (k přečtení viz příloha).
Informace k POČTU VOLNÝCH MÍST na prázdninový provoz jednotlivých MŠ bude zveřejněna na webu mateřských škol a rovněž upřesněna v době zápisu.

ZÁPIS na prázdninový provoz v náhradních mateřských školách se NOVĚ koná, v jednotném termínu pro všechny MŠ uvedené v harmonogramu, v úterý 10.05.2023, a to na Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v zasedací místnosti č. 446 v časech od 8:00 do 10:00 a od 14:00 do 16:00.


UPOZORŇUJEME, že pro přijetí na prázdninový provoz není rozhodující kdy (dopoledne, odpoledne) a v jakém pořadí jsou žádosti podány (osobně doručeny), přijímání žádostí probíhá průběžně po celou výše uvedenou dobu. Zákonný zástupce podá žádost – vyplněnou, potvrzenou kmenovou mateřskou školou a doplněnou kopii potvrzení o očkování (netýká se dětí vzdělávajících se povinně). O přijetí (resp. nepřijetí) uchazeče k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou rozhodne Mateřská škola svou ředitelkou ve správním řízení. Pro účely správního řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou (prázdninový provoz) je žadateli (dítěti) přiděleno registrační číslo.

Před vydáním rozhodnutí máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlížet do spisu, a to na Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v zasedací místnosti č. 446 od 16:00 do 16:15.

POZOR – DŮLEŽITÉ!!
Může nastat situace, že počet žádostí převýší počet volných míst – volnou kapacitu. V tomto případě se postupuje podle výše zmíněné vnitřní směrnice a pak se přijatí žadatelé určí losováním. Znamená to, že podání žádosti neznamená automatické přijetí dítěte na prázdninový provoz. V případě převisu nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale přijetí je určeno losováním!!! Losování proběhne dne 10.5.2023 od 16.20 za přítomnosti ředitelů mateřských škol a zástupce zřizovatele, který losování provede. O losování bude proveden zápis. Následně bude vydáno Rozhodnutí o přijetí podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Oznamuje se zveřejněním seznamu žadatelů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého žadatele. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě dané školy a na webových stránkách této školy, a to na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. Teprve v případě přijetí dítěte na dobu určitou (prázdninový provoz) uhradíte požadované platby (tj. úplatu za předškolní vzdělávání a zálohu na stravné) převodem na účet školy (tj. bezhotovostně) dle v den zápisu předaných písemných pokynů, nejpozději však do 31.5.2023. Pokud platba nebude uhrazena, ani po urgenci ze strany mateřské školy, bude místo nabídnuto žadatelům (náhradníkům), kteří nebyli z kapacitních důvodů do náhradní MŠ přijati. V případě nepřijetí dítěte na prázdninový provoz budou zákonní zástupci kontaktování mateřskou školou k osobnímu převzetí dokumentů a dojednání dalšího postupu – tj. zapsání na seznam náhradníků.