přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Naše škola se nachází v centru Ostravy. Poskytuje vzdělání dětem od 3 do 15 let. Součástí školy jsou mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna.

Mateřská škola se vyznačuje zaměřením na angličtinu, kdy si děti nenásilnou formou osvojí její základy a na konci povinné předškolní docházky již zvládnou tvořit jednoduché věty. Dále je tady velký benefit v podobě spojené MŠ a ZŠ kdy děti při přechodu do základní školy již znají prostředí a necítí se ztraceny ve "velké" škole. Rovněž organizujeme zimní a letní školku v přírodě, lyžařský a před plavecký kurz a spoustu dalších výletů a akcí.

Výuka v základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „… více než jen škola“.

Jsme školou, která se profiluje nejen v oblasti jazykové – anglický jazyk se děti učí od 1. třídy, na 2.stupni si žáci mohou vybrat ze tří světových jazyků, a to španělštiny, francouzštiny a němčiny, ale také v oblasti přírodovědné a technické. V rámci výuky jsou realizovány projektové dny zaměřené např. na řešení ekologických problémů, zkoumání aktuálních témat z přírodovědných i technických oborů, poznávání reálií cizích zemí aj. Nedílnou součásti takto orientované výuky jsou např. exkurze do podniků Moravskoslezského kraje, návštěvy technických expozic a ZOO Ostrava nebo výuka v laboratořích OU. V rámci všestranně zaměřené koncepce školy neopomíjíme ani tělesnou a estetickou výchovu. Naši žáci se účastní sportovních, výtvarných i hudebních soutěží ve všech disciplínách, které předepisuje náš vzdělávací program. Navštěvují ostravská divadla, výtvarné galerie, interaktivní programy určené pro žáky základních škol. Každoročně organizujeme lyžařské kurzy pro žáky 1. stupně a ozdravné pobyty pro žáky 1. a 2. stupně.

Již několik let na škole působí školní psycholog, speciální pedagog a školní asistent, kteří jsou součástí školského poradenského pracoviště.

Škola rovněž nabízí celou škálu volitelných předmětů a zájmových kroužků. Anotace volitelných předmětů je dostupná v sekci „ŠVP“. Seznam kroužků najdete také v sekci "ŠVP". Do vyučovacího procesu jsou implementovány aktivizující metody a alternativní formy výuky.

Naši žáci mají kromě kmenových tříd k dispozici samostatné odborné pracovny fyziky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, 2 počítačové učebny, dílny, školní kuchyňku. Pro sportovní aktivity slouží žákům dvě tělocvičny a nově zrekonstruovaný sportovní areál s basketbalovým hřištěm, beach volejbalovým hřištěm, běžeckou dráhou a víceúčelovým hřištěm.

Bilingvní sekce základní školy funguje již 15 let. Vybrané předměty jsou vyučovány v angličtině, žákům jsou k dispozici rodilí mluvčí, a to jak během samotné výuky, tak o přestávkách. Žáci bilingvních tříd dosahují úrovně anglického jazyka podle cambridgeských zkoušek v 5. třídě KET (B1), v 9. ročníku pak FCE(B2).

Školní družina slouží jako relaxace po ukončení vyučování. Činnost ve všech oblastech je dobrovolná, děti mají vždy možnost vlastního výběru, jak trávit volný čas. U volnočasových a jiných aktivit je u dětí důležitá snaha a činnost sama, ne výsledek. Děti se mohou aktivně podílet na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení všech zájmových činností. Mají prostor k realizaci vlastních nápadů a být tak úspěšné. Děti nechodí do školní družiny jen jako do úschovny, ale čeká je zde program s všestranným využitím všeho dostupného vybavení. 

Ačkoli naše základní škola s kapacitou 780 žáků náleží k větším školám, panuje ve škole přátelská atmosféra založená na vztahu – žák – pedagog – rodič.

Podrobnější informace najdete na stránkách školy www.zsostrcilova.cz