přejít na obsah

Seznam zapsaných dětí - Zápis na prázdninový provoz

10. května 2024


Seznam dětí přijatých na prázdninový provoz v termínu 29.7.-9.8.2024

Mateřská škola v rámci zápisu na dobu určitou (prázdninový provoz od 29.7. do 9.8.2024) přijímala děti zapsané v mateřských školách městské obvodu MOaP pouze do počtu volných míst, a to s ohledem na znění § 34 odst. 11 školského zákona (ředitel mateřské školy je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí). V případě, že počet podaných ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou překročil nejvyšší povolený počet dětí, postupovalo se dále dle vnitřní směrnice Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou.

  • Počet podaných ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou byl takový, že v důsledku přijetí všech žadatelů (dětí), by počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, překročil nejvyšší povolený počet dětí, pak se přijatí žadatelé určíli losováním (tj. přijatí žadatelé byli vylosováni). 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu žadatelů pod přiděleným číslem s výsledkem řízení u každého žadatele. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy, a to na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání za oznámená (§ 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).