přejít na obsah

DRUŽINA ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

 

 Organizace zápisu do ŠD platný pro školní rok 2023/2024:

Školní družina (dále ŠD) přijímá žáky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění k docházce, a to do naplnění kapacity školského zařízení.

Činnost ŠD je přednostně určena pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce. Kapacita ŠD je 320.

V případě, že zájem o tuto školskou službu ze strany žáků přihlášených k pravidelné denní docházce převyšuje kapacitní možnosti ŠD, škola přijme žáky podle těchto pravidel:

  • přednostně jsou přijímáni žáci budoucího 1.- 3. ročníku, kteří podali řádně vyplněný zápisní lístek. Tito žáci budou přijati ke vzdělávání.
  • žáci 4. ročníků mohou být přijati pouze v případě volné kapacity školského zařízení, není-li naplněna žáky 1. - 3. ročníku.
  • V případě, že počet přihlášených žáků budoucích 4. ročníků bude překračovat kapacitní možnosti ŠD, rozhodne o přijetí datum podané přihlášky.
  • o přijetí k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

 

Organizace k zápisu do ŠD:

  • žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
  • žáci budoucího 1. ročníku obdrží a odevzdají zápisní lístek v den informační schůzky budoucích prvňáčků.
  • žáci budoucího 2., 3. a 4. ročníku se účastní zápisu do ŠD v době od 1.6. – 12.6.2023

a to na základě řádně vyplněného a podepsaného zápisního lístku. Zápisní lístek lze odevzdat osobně vychovatelce ŠD nebo na recepci školy. U dříve podaných zápisního lístku se lhůta pro vyřízení počítá od 1.6.2023.

Pokyn vydán dne: 15.5.2023

 

 

V případě dotazů prosím neváhejte kontaktovat vedoucí školní družiny paní Mgr. Pavlu Beňovou (viz. kontakty).